تنظیم متفرقه
نام دستگاه : -
نوع آژیر

زمان آژیر

مهلت خروج

گزارش‌قطع‌برق

گزارش‌قطع‌آژیر

زبان گزارش

تایمر‌‌LCD

صدای کیپد

فورواد‌کننده‌پیام

نوع تاریخ

رله‌درب‌بازکن

حالت‌رله1

حالت‌رله2

حالت‌رله3

حالت‌رله4

گزارش رله‌ها